Informacja o zamówieniu publicznym

TMK PROJEKT Tomasz Paliwoda, Mariusz Wnorowski zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji projektu pn. „Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy TMK PROJEKT s.c. dzięki uruchomieniu produkcji wielkogabarytowych prefabrykatów GRG w oparciu o innowację procesową” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami (sygnatura: 1/TMK/GRG/2017). Termin składania ofert upływa dnia 18.05.2017 r. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie postępowania jest Tomasz Paliwoda – tel. 791 433 170, mail: tomasz@tmkprojekt.pl

Ogłoszenie o postępowaniu PAKIET

FREZARKA CNC Zapytanie ofertowe

OPROGRAMOWANIE Zapytanie ofertowe

SZKOLENIE Zapytanie ofertowe

SUSZARNIA Zapytanie ofertowe